فقط خودت

فقط خودت (من و خدا)

man

  • نویسنده: محمد سجاد نوروزیان
  • نویسنده همکار: احمد پور سراجیان
  • نشر: تربت
  • مشخصات ظاهری: مصور (بخشی رنگی) ۹*۵/۱۹ س م
  • موضوع: دعا
  • نوبت چاپ : اول ۱۳۹۰
  • تیراژ: ۵۰۰۰
  • لیتوگرافی و چاپ: کانون پیام رهیابان