سی سال سکوت

25 سپتامبر, 2016

کتاب سی سال سکوت

 

 

 

توضیح مختصر : بخشی از خاطرات آزاده و جانباز شصت درصد می باشد که از دوران زندان انفرادی خود در انگلستان نقل می کند .

کلمات کلیدی: