تبدیل پایان نامه به کتاب (چاپ پایان نامه)

6 دسامبر, 2014

نحوه و شرایط تبدیل پایان نامه به کتاب:

تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل پایان نامه به کتاب

جهت تبدیل یک پایان نامه به کتاب بایستی موارد زیر را رعایت نمود:
۱- در فایل پایان نامه تمامی لغاتی که اشاره به پایان نامه بودن و یا گزارش کار بودن و یا پروژه تحقیق بودن دارد را با کلماتی که اشاره به کتاب بودن اثر دارد جایگزی نمود.(مثال : سعی شده تا در این پایان نامه به تاثیر…سعی شده در این کتاب به تاثیر…)

۲- بخشهای مربوط به نتیجه گیری و گزارشات کلاسی و درسی حذف و یا با اندکی تغییر در نگارش به گزارشی جامع با جامعه آماری بزرگتر تبدیل شود.

۳- کلمات اشاره کننده به استاد راهنما ، استاد مشاور و غیره حذف گردد.

۴- ترجیحا با استفاده از اساتید مشخص در دانشکده خود برای کتاب یک مقدمه وزین تهیه نموده و برروی جلد کتاب خود در صورتیکه آن استاد صاحب کرسی باشد حتما قید نمایید با مقدمه استاد…

۵-بخش ویراستاری اثر خود را به اساتید زبر دست دانشکده خود سپرده تا هم از تجربه آنها در سنگیتر نمودن بار علمی اثر خود بهر برده و هم در کتاب خود قید نمائید با ویرستاری استاد… ( نام بردن اساتید معتبر در روی جلد کتاب به عنوان مقدمه نویس و در صفحه شناسنامه کتاب به عنوان ویراستار علمی باعث افزایش اعتبار علمی کتاب شده و این امکان نیز وجود دارد تا ازسوی اساتید به دانشجویان جهت مطالعه و خریداری معرفی شوند)

۶- مهمترین بخش و آخرین بخش در تبدیل یک پایان نامه به کتاب بخش صفحه آرایی و طراحی جلد میباشد که بخش صفحه آرایی با تبحر و سلیقه یک صفحه آرا مرتبط بوده و طراحی جلد اثر را حتما خود شما ایده و نظر دهید زیرا سابقه شما در رشته تحصیلی خود به مراتب از سابقه طراح بیشتر میباشد و شما مطمئناً میتوانید تاثیر مثبت فراوانی داشته باشید.