اسکاریوتی

15 آگوست, 2016

توضیح مختصر : زندگی نامه حضرت علی (ع) – سعی بر آن بوده که سرگذشت تحلیلی و مستدل، از جریان سعادت تا شقاوت اهل مسیر، بر اساس انطباق با یکی از مصادیق خارجی آن، به گونه ای ترسیم شود که از آن، نتیجه ی عملی متولد گردد.

کلمات کلیدی: