آرزوهای دنباله دار

8 آوریل, 2015

کتاب و چاپ آرزوهای دنباله دار

توضیحات : این کتاب ضمن آموزش مفاهیمی مانند: حرکت و سکون ، سبک و سنگین و … ، جایگاه هر چیز را در نظام هستی نشان می دهد و بیان می کند هیچ موجودی نمی تواند به جای دیگری باشد.